SHROT

सेवा बचत

सदस्यको कार्यव्यस्तताको कारण बिजुली, पानी र टेलीफोन महशुल भुत्तानी गर्न समस्या पर्ने गरेकोले सेवा बचत खाता संचालन गरी बिजुली, पानी र टेलीफोन महशुल भुत्तानी गर्ने गरिएको छ ।

१. संस्थाले प्रदान गर्ने बिजुली,पानी र टेलीफोन महशुल भुत्तानी सेवा उपभोग गर्ने शेयर सदस्यहरुले अनिवार्य रुपमा यो खाता खोल्नुपर्नेछ ।
२. यसमा न्यूनतम रु ५००। मौज्दात रहनुपर्नेछ ।
३. खाता खोल्दा रु१००। खाता सञ्चालन शुल्क लिईनेछ ।
४. यस खाताबाट संस्थाको कर्मचारीले संबन्धित सदस्यले भुत्तानी गर्नु पर्ने बिजुली पानी र टेलिफोनको महशुल भुक्तानी गर्न आवश्यक रकम झिकी संबन्धित कार्यालायमा उक्त रकम भुक्तानी गरी सो को निस्सा संस्थाको अभिलेखमा राखिनेछ ।
५. यस खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको
पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
६. खाता बन्द गर्दा रु २००। खाता बन्दी शुल्क लाग्नेछ ।