SHROT

मासिक नियमित बचत खाता

आफ्ना सेयर सदस्यहरुको जीवन स्तर माथी उकास्न मासिक रुपमा सानो रकम नियमित बचत गराई भविष्यमा आईपर्ने जटिल समस्याको समाधान गर्न सक्ने बनाउनको साथै बचत गर्ने बानिको बिकास गराई फजुल खर्च घटाई मितव्ययी बन्न प्ररित गर्ने अभिप्रायले मासिक नियमित बचत खाता संचालनमा ल्याईएको हो । यस यस संस्थाको सम्पूर्ण सदस्यले अनिवार्य रुपमा मासिक नियमित बचत खाता संचालन गर्नु पर्दछ ।
अ) सदस्यहरुले मासिक रू १०० वा ५० ले भाग जाने अंक जति पनि रकम यस खातामा जम्मा गर्न सक्नेछ
आ) यस खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
इ) सदस्यहरु प्रत्येक महिनाको कबुल गरेको बचत रकम अघिल्लो महिनाको मसान्त भित्रै बुझाउनु पर्नेछ।प्राप्त निक्षेपमा प्रत्येक महिनाको सुरू गरेको दिन देखि नै व्याज प्रदान गरिनेछ ।
ई) यस खातामा पासबुक उपलब्ध गराइनेछ र समय समयमा सदस्यहरुले आफ्नो पासबुक भराई प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।
उ) यस खाता बाट बचत जम्मा गर्न सुरु गरेको सात वर्षसम्म रकम झिक्न पाइने छैन र पछि देहायको आधारमा रकम झिक्न सकिनेछ ।
१.  ७ वर्ष देखि १२ वर्षसम्म बचत गर्नेले जम्मा बचतको ५० प्रतिशत झिक्न पाउनेछन् ।
२.  १३ वर्षदेखि माथी बचत गर्नेले जम्मा बचतको ८५ प्रतिशत सम्म झिक्न पाउनेछन् ।
३.  सदस्यता त्यागेमा जुनसुकै बखतमा सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता पाउनेछन् ।