SHROT

साधारण बचत

 

विशेषताहरु::

  •  यो बचत जुनसुकै बेलामा राख्न र निकाल्न सकिन्छ ।
  •  यस बचत खाताको ब्याजदर ……..प्रतिशत रहेको छ ।
  •  यो खाता न्युनतम रु ५००। देखि माथि जति पनि राख्न रझिक्न सकिन्छ ।
  •  यस खातामा बाल सदस्यले बाहेक सबै सदस्यले यो खाता खोल्न सकिन्छ ।