SHROT

कर्मचारी कल्याणकोषको बचत

कुनैपनि सरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको निवृतभरणको समयमा केहि निश्चित बचतको रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संस्थागत सिफारिसमा खोलिने बचत खाता हो ।
१.यस खातामा रकम जम्मा गर्नको लागिसरकारी तथा गैह्र सरकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीलाई संस्थागत सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
२. संस्थामा कम्तिमा रु १०० को १ कित्ता शेयर खरिद गरी नियमानुसार संस्थाको शेयर सदस्यबन्नु पर्नेछ ।
३. कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा खातामा सञ्चालक समितिले तोके अनुसार व्याज दिइनेछ । प्राप्त ब्याज आर्थिक वर्षको पौष मसान्त र आषाढ मसान्तमा सम्बन्धित सदस्यको खातामा जम्मा गरी पूँजीकरण गरिनेछ ।
४. रकम झिक्नको लागि सम्बन्धति संस्थाको आधिकारिक पत्र सहित सिफारीस हुनुपर्ने छ। तर नोकरी छाड्नु अगाबै रकम झिक्नु परेमा कम्तीमा ५ वर्ष बचत अबधि पुगेका लाई ९०%सम्म ऋण प्रदान गर्न सकिनेछ ।यसरी ऋण लिँदा संस्थाले प्रदान गरेको व्याजमा थप २% व्याज लाग्नेछ ।