SHROT
 • आवधिक बचत धिताे कर्जा

आवधिक बचत धिताे कर्जा

 • Jun 28
 • shrotsaccos
 • कृषि तथा पशुपालन कर्जा

कृषि तथा पशुपालन कर्जा

 • Jul 13
 • superadmin

 

विशेषताहरु::

 •  कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सदस्यको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने ।
 •  कृषि पशुपालन तथा पोल्ट्रि क्षेत्रमा लगानी गरिने घर जग्गा वा बचत सुरक्षणमा लगानी गरिने ।
 •  कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवसायिकरण गर्ने ।
 •  अन्य कर्जा भन्दा सहुलयत रुपमा लगानी गरिने ।
 •  कर्जाको अवधि अधिकतम ५ वर्ष सम्मको हुनेछ ।
 •  मासिक रुपमा सावाँ तथा व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
 •  आफूसँग रकम हुँदा समय अगावै भुक्तानी गर्न सकिने ।

व्यावसायीक कर्जा

 • Jul 13
 • superadmin

 

विशेषताहरु::

 • घरेलु उद्यम, साना तथा मभद्धmौला उद्यम लगाएत व्यावसायहरुलाई कर्जा दिई देशमै रोजगारको सिर्जना गर्नु ।
 •  कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक किस्तावन्दीमा गर्नुपर्ने छ ।
 •  संस्थाको प्राथमिक पूँजीकोषको १० प्रतिशत सम्म रकम प्रदान गर्ने ।
 •  कर्जाको अवधि बढीमा ८ बर्ष सम्मको हुनेछ ।
 •  किस्ता तथा व्याज अनिवार्य रुपमा मासिक भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
 •  आफूसँग रकम हुँदा समय अगावै भुक्तानी गर्न सकिने ।

उद्यमशील कर्जा

 • Jul 13
 • superadmin

 

विशेषताहरु::

 • साना तथा मझौला उद्यम, घरेलु उद्यम आदि जस्ता व्यावसायहरुलाई कर्जा दिई देशमै रोजगारको सिर्जना गर्नु ।
 •  कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक किस्तावन्दीमा तिर्नुपर्ने ।
 •  कर्जाको अवधि बढिमा ५ वर्ष सम्मको हुने ।

मौसमी कर्जा

 • Jul 13
 • superadmin

 

विशेषताहरु::

 •  व्यापार व्यवसायको प्रकृति अनुसार अधिक पुँजी आवश्यक पर्ने मौसम भरका लागि उपलब्ध गराइने छोटो अवधिको कर्जा प्रदान गर्ने ।
 •  सदस्यको तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा बढिमा १० लाख सम्म कर्जा प्रदान हुने ।
 •  कर्जाको ब्याज भुक्तानी अनिवार्य रुपमा मासिक तथा साँवा ३ महिनामा पुरै रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
 •  कर्जाको अवधि बढिमा ३ महिना सम्म हुने ।

हायर पर्चेज कर्जा

 • Jul 13
 • superadmin

विशेषताहरु:: 

 • व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्नको लागि कर्जा प्रदान गर्ने ।
 •  संस्थाको प््राथमिक पूँजीकोषको १० प्रतिशत सम्म रकम प्रदान गर्ने ।
 •  कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तानी अनिवार्य रुपमा मासिक किस्ताबन्दीमा गर्नुपर्नेछ ।
 •  कर्जाको अवधि बढीमा ५ वर्ष सम्मको हुने ।

शैक्षिक कर्जा

 • Jul 13
 • superadmin

विशेषताहरु::

 • स्वदेशी तथा विदेशी उच्च शिक्षाको लागि कर्जा प्रदान गर्ने ।
 •  कर्जाको अधिकतम रु १५ लाख कर्जा प्रदान गर्ने ।
 •  ्कर्जाको अवधि बढीमा ५ वर्ष सम्मको हुने ।
 • कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक वा त्रैमासिक किस्थाबन्दीमा तिर्नुपर्ने ।

आवधिक बचत धितो कर्जा

 • Feb 23
 • superadmin

 

विशेषताहरु::

 •  आवधिक बचत खाातामा जम्मा गरेको रकम अवधि नपुग्दै लिनु परेमा जम्मा गरेको रसिद धितो राखी कर्जा प्रदान गर्ने ।
 •  कुल बचतको ९०५रकम सम्म कर्जा प्रदान गर्ने।
 •  क्र्जाको अवधि बढीमा १ वर्ष वा आवधिक बचतको परिपक्व अवधि सम्मको हुनेछ ।
 •  कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक किस्ता बन्दीमा तिर्नुपर्ने ।
 • वैदेशिक रोजगार कर्जा

वैदेशिक रोजगार कर्जा

 • Feb 23
 • superadmin
विशेषताहरु::
 •  वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने सदस्यको घरको ्एक सदस्यलाई कर्जा उपलब्ध गर्ने ।
 •  बैदेशिक रोजगारमा जान लाग्ने लागत अनुसारको कर्जा उपलब्ध गर्ने ।
 •  कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने ।
 •  कर्जाको अवधि बढीमा ५ बर्ष सम्मको हुने छ ।