SHROT

वैदेशिक रोजगार कर्जा

विशेषताहरु::
  •  वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने सदस्यको घरको ्एक सदस्यलाई कर्जा उपलब्ध गर्ने ।
  •  बैदेशिक रोजगारमा जान लाग्ने लागत अनुसारको कर्जा उपलब्ध गर्ने ।
  •  कर्जाको भुक्तानीको अनिवार्य रुपमा मासिक किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने ।
  •  कर्जाको अवधि बढीमा ५ बर्ष सम्मको हुने छ ।