• भित्तेपात्रो छपाई सम्बन्धि कोटेशन पेश सम्बन्धमा ।