SHROT
  • सहायक पदको ४ तह पदको खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा २०७९।११।१९ गतेको प्रश्नपत्रको पाठ्यक्रम

सहायक पदको ४ तह पदको खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा २०७९।११।१९ गतेको प्रश्नपत्रको पाठ्यक्रम

सहायक पदको ४ तह पदको खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा २०७९।११।१९ गतेको प्रश्नपत्रको पाठ्यक्रम